Szak- és diplomadolgozati lehetőségek - Hidrobiológiai Tanszék

Tisztelt Hallgatók !

A Hidrobiológiai Tanszék az alábbi témakörökben biztosít szakdolgozati lehetőségeket a hallgatók számára. Aki szakdolgozatát, ill. diplomadolgozatát a hidrobiológia valamely területéhez kapcsolódóan kívánja elkészíteni, s a feltüntetett lehetőségek közül bármelyik téma iránt érdeklődik, kérjük, jelentkezzen a tanszék oktatóinál.

A kiírt témakörök közül a konkrét témát csak az oktatókkal történő személyes egyeztetés alapján lehet kiválasztani!

A jelentkezéseket folyamatosan várjuk, de az érdeklődők számára gyakran megbeszéléseket is szervezünk, melyek időpontjáról a hallgatóságot előzetesen mindig értesítjük.

Szakdolgozati és diplomadolgozati témakörök, a Hidrobiológiai Tanszéken:

Szakdolgozat, ill. diplomadolgozat készíthető minden olyan témakörben, ami kapcsolódik a vízi és vizes élőhelyek élőlényeihez, valamint az élőlények szempontjából fontos ökológiai háttérváltozókhoz. A szakdolgozat – a választott témától függően – készülhet irodalmi feldolgozás formájában, valamely a tanszéken jelenleg is folyó kutatási tevékenységhez való csatlakozás eredményeként, vagy a vizekhez kapcsolódóan már megkezdett kutatási tevékenység folytatásából adódóan.

Diplomadolgozat készülhet szintén a fenti alapokon, de elkészítéséhez feltétlenül szükséges a hallgató aktív kutatómunkája, majd a saját eredményeken alapuló összegző és elemző tevékenysége.

Hidrobiológiai Tanszék által preferált témakörök (zárójelben szerepelnek az adott témában megkereshető témavezetők):

 


Általános hidrobiológiai témakörök (Antal László, Bácsi István, Berta Csaba, Dévai György, Grigorszky István, Gyulai István, Nagy Sándor Alex, Nyeste Krisztián, Somlyai Imre, Somogyi Dóra)
A Hidrobiológiai bármely témakörében átfogó elemzés készítése irodalmi források alapján – BSc hallgatók részére – valamely világnyelv ismeretében. A klímaváltozás jellemzése és hatásai globális szinten és Magyarországon. Tanulmányok értékelése a környezetkímélő fejlesztési és a bölcs hasznosítást elősegítő intézkedési tervek esetében, elsősorban az árvízvédelem, az ökoturizmus, a halászat és a horgászat vonatkozásában. A gazdasági és ökológiai érdekek között feszülő konfliktusok elemzése, különös tekintettel az ökoszisztéma-szolgáltatások fontosságára. Kisvízfolyások fizikai-kémiai és zoológiai (makroszkópikus gerinctelen, hal) vizsgálatainak elemzése. Vízi és vízhez kötődő élőlények monitorozásának értékelése ökológiai sajátosságainak feltárása hazai felszíni vízterekben.

 


Algológia (állóvizek és vízfolyások, Grigorszky István, Somlyai Imre)
A hazai állóvizek és vízfolyások algaközösségeinek kialakulása, összetételüket és eloszlásukat befolyásoló, ill. ezek változását előidéző tényezők vizsgálata. A különböző típusú vízterekben előforduló életformatípusokra jellemző algataxonok megismerése, továbbá a víztéren belüli tér-/időbeli heterogenitás értelmezése és jelentőségének feltárása részben algológiai, részben hidrológiai, fizikai és kémiai változók vizsgálata alapján. Az algaplanktont alkotó fajok interakciós kapcsolatai a különböző taxonok populációinak terepi körülmények között megfigyelt tér-időbeli változásai és laboratóriumi kísérletek eredményeinek elemzése alapján.

 

Algológia (laboratóriumi alga-élettani-vizsgálatok, Bácsi István, Márton Kamilla)
Környezeti változások, illetve szervetlen és szerves szennyezőanyagok hatása algák élettani folyamataira (tápanyagfelvétel, életciklus, anyagcsere-termékek felhalmozása); algák biotechnológiai alkalmazási lehetőségei (bioremediáció); algák interakciós kapcsolatai (tápanyag-kompetíció, allelopátia, toxicitás).

 

Hal- és halászatbiológia (Antal László, Nagy Sándor Alex, Nyeste Krisztián, Somogyi Dóra)
Halastavak, ill. természetes állóvizek és vízfolyások halbiológiai, halászatbiológiai kutatása. A témakör két vonulat mentén épül fel. Az egyik, a természetes vizek halállományának, faji összetételének, fajkészlet-változásainak törvényszerűségeinek elemzése állóvizekben és vízfolyásokban, különös tekintettel az inváziós és natív fajok közötti konkurencia és kompetíció kérdéseire, valamint a természetvédelmi szempontból fontos halfajok populációinak fennmaradási esélyeire A téma kidolgozása során tekintettel kell lenni  a változások okainak felderítésére, valamint a változások lehetséges következményeinek elemzésére. Nehézfémek akkumulációjának tanulmányozása halakban. A téma másik aspektusa a gazdasági szempontból fontos halfajaink szaporítás- biológiai, tartástechnológiai, tenyészetési problémáinak elemzése, a természetes táplálék biztosításának lehetősége és korlátai, a természetes hozam növelésének módozatai extenzív, félextenzív, intenzív és szuperintenzív rendszerekben.

 

Makrofiton-vizsgálatok (Berta Csaba)
Növényállományok szerepének elemzése vízgazdálkodási szempontból hazai kisvízfolyásoknál (szakirodalmi áttekintés és/vagy terepi felmérés és monitorozás). A makrovegetáció szerepe a vizes élőhelyek szerkezeti és működési jellemzőinek kialakításában,  fenntartásában és helyreállításában. A vízi és vízparti növényzet eloszlási mintázataira és azok okaira vonatkozó hipotézisek szakirodalmának áttekintése. A vízterek/víztestek osztályozása a hínár- és partszegélyi növényzet jellemzői alapján. A makrovegetáció  felmérése és értékelése konzervációökológiai szempontból. A vizes élőhelyek helyreállítására (rehabilitáció, rekonstrukció) irányuló beavatkozások monitorozása. Vizes élőhelyekhez kötődő özönnövények elterjedési mintázatának, dinamikájának elemzése. Az allelopátia és egyéb tényezők lehetséges szerepének tisztázása vizes élőhelyek özönnövényeinek terjedési sikerében.

 

Odonatológiai kutatások (Dévai György, Szanyi Kálmán)
Magyarországi vízfolyások folyami szitakötőinek (Odonata: Gomphidae) biomonitorozása, szitakötőkre vonatkozó előfordulási (faunisztikai) adatok számítógépes feldolgozása és értékelése, szitakötőtaxonok (génuszok, fajok és alfajok) taxonómiai revíziója (a jelenleg érvényes osztályozásban elfoglalt helyzetük felülvizsgálata), szitakötők anyagforgalmi szempontú (testméretekre, testtömegre és energiatartalomra vonatkozó) vizsgálata, szitakötők etológiai (magatartási) sajátosságainak terepi és laboratóriumi megfigyelése és dokumentálása, jellegzetes élőhelyek szitakötő-faunájának felmérése és jellemzése, szitakötőfajokról átfogó jellemzés készítése irodalmi források alapján.

 

Tájhasználat és a vegetáció változásának kutatása felső-Tisza- vidéki hullámtéröblözetekben (Dévai György, Somlyai Imre, Berta Csaba)
A felső-tiszai hullámterek állapotváltozásának feltárása és oknyomozó elemzése. A munka terepi vizsgálatokon, ill. távérzékelési módszerek (légi- és az űrfelvételek), térképek, irodalmi adatok feldolgozásán, továbbá a CORINE és a NÉR alapján végzett értékelő munkán alapszik. Cél a hullámtéröblözetekben bekövetkezett állapotváltozások elemzése, az élővilág tér-időbeli összetétele és sokfélesége változásainak nyomon követése emberi hatásokra, a tájhasználat és a regionális gazdasági folyamatok függvényében. A hullámtéri élőhelyek (erdők, rétek, holtmedrek, mocsarak, anyaggödrök) élővilágát érő hatások elemzése, a természetes biodiverzitás megőrzési lehetőségeinek vizsgálata.

 

Vízminőség és vízminősítés (Nagy Sándor Alex, Dévai György, Antal László, Somlyai Imre, Nyeste Krisztán, Grigorszky István)
Az ökológiai vízminősítés, valamint az EU VKI szerinti vízminősítés rendszerében szereplő élőlények (vízi növények, plankton és nekton szervezetek, üledéklakók), ill. ökológiai háttérváltozók (a víz és az üledék hidrológiai, fizikai, kémiai sajátosságai) alapján. Cél, hogy a különböző vízi és vizes élőhelyek ökológiai vízminőségének elemzése révén – a vízminőség és vízjóság értelmezése közötti egyértelmű határvonalat szem előtt tartva – olyan munkák készüljenek, melyek alkalmasak a különböző vízterek ökológiai állapotának feltárására. A munkák irányulhatnak egy-egy konkrét víztér ökológiai vízminőségének meghatározására, különböző vízterek összehasonlító elemzésére, vagy az ökológiai vízminőség meghatározott mutatójának, ill. mutatócsoportjának részletes, feltáró elemzésére. Vízminőségi adatsorok ökológiai szempontú biológiai, fizikai-kémiai rétegzettség jelenségének tanulmányozása hazai holtmedrekben, elemzési és értékelési lehetőségei. Monitorozás hazai felszíni vízterekben.

 

Vízi ökológiai rendszerek anyagforgalma (Nagy Sándor Alex, Dévai György, Bácsi István, Somlyai Imre, Gyulai István)
Az ökológiai rendszerek nyílt rendszerekként értelmezhetők, amelyeknek fontos sajátossága, hogy környékükkel – a tömegkörforgás és az energiaáramlás révén – intenzív kapcsolatban vannak. A téma kidolgozása során elsősorban egyes vízi és vizes élőhelyek anyagforgalmi sajátosságait kell feltárni, elsősorban a biogén elemek körforgalmának nyomon követésével. A téma kidolgozása során teret kaphat az esszenciális és nem esszenciális nehézfémek megjelenésének, esetleges halmozódásának, szerves mikroszennyezők előfordulásának és mozgásának elemzése, valamint anyagmérlegek készítése is, összhangban az EU VKI vízgyűjtő-gazdálkodási szemléletű megközelítésével. Hangsúlyos lehet az élőlények szerepének és jelentőségének elemzése a vízi ökológiai rendszerek anyagforgalmában.

 

Zooplankton-vizsgálatok (Gyulai István, Berta Csaba)
Állóvizek zooplanktonjának faunisztikai, felmérő jellegű vizsgálata; adott víztérben a zooplankton tér- és időbeli mintázatának elemzése; eltérő növényállományok metafitikus kisrák faunájának összehasonlítása; adott faj(ok) populációdinamikai és produkcióbiológiai vizsgálata; emberi tevékenységek (duzzasztás, vízkivétel, víz beeresztés, szennyvíz bebocsájtás, halasítás, üledék kotrás, növényzet eltávolítás) hatásának felmérése a zooplankton struktúrájára.
 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 10:58