Szakdolgozatok

Dr. Gonda Sándor

 • Növény-asszociált mikroorganizmusok (endofitonok) karakterizálása és kémiai vizsgálata.
 • Gyógynövények bioaktív vegyületeinek metabolomikai vizsgálata.
 • Növényi bioaktív vegyületek extrakciójának optimalizálása adatbányászati módszerekkel.

Dr. Kerékgyártó János

 • Glikomika: szénhidrátok szerepe biológiai rendszerekben
 • Glikoproteinek biológiai funkciói, glikopeptidek szintézise
 • Oligoszacharidok szintézise és felhasználásuk biomolekulák interakcióinak vizsgálatában
 • A glikozilezés a rendszer biológia tükrében

Dr. Máthé Csaba

 • Kromatinszerkezet és citogenetikai (kromoszóma morfológia) vizsgálatok cianobakteriális toxinokkal kezelt edényes növényekben
 • Növényi szövettenyészetek előállításának módszerei (irodalmi összefoglaló készítése és gyakorlati munka)
 • In vitro tenyészetek előállítása természetvédelmi és konzervációbiológiai szempontból jelentős fajokban: mikroszaporítás, kalluszindukció és növényregenerálás
 • Fluoreszcens mikroszkópia alkalmazása a növényi sejt citoszkeletonjának kimutatásában (irodalmi összefoglaló készítése és gyakorlati munka)
 • Szubcelluláris struktúrák (különösen a mitokondriumok, ER és a vakuoláris rendszer) dinamikájának vizsgálata a növényi sejtben (irodalmi összefoglaló készítése és gyakorlati munka)

Dr. Matus Gábor

 • Mészkerülő homoki gyepek talajának magkészlete
 • Kriptogámok szerepe nyírségi ezüstperjés gyepekben
 • Kriptogámok szerepe nyírségi magyar csenkeszes gyepekben
 • Legeléskizárás hatása mészkerülő nyílt homoki gyepekben
 • Legeléskizárás hatása lösz- és szikes gyepekben

Dr. Mészáros Ilona

 • A globális klímaváltozás hatásai az erdőkre, a fafajok klímatoleranciájának vizsgálata.
 • Dendroökológiai és -ökofiziológiai vizsgálatok erdőállományokban.
 • Vízi növények szerepe a vízterek anyagforgalmában: speciális széndioxid asszimilációs folyamatok és hatásai a vizek szén- és oxigén-forgalmára (irodalmi feldolgozás)
 • Fiziológiai és biokémiai markerek alkalmazása ökotoxikológiai tesztekben és a biomonitorozásban.
 • Antioxidáns metabolitok és enzimek szerepe a növények nehézfém toleranciájában.
 • Növényi tulajdonságok és fenotípusos plaszticitás fluktuáló környezetben (irodalmi feldolgozás).

Dr. Mikóné Dr. Hamvas Márta

 • A növényi proteázok – működésük és funkcióik - vizsgálatuk spektrofotometriás mérési módszerekkel és poliakrilamid-gélelektroforézissel (irodalmazás és kísérletes munka)
 • Oxidatív stresszenzimek vizsgálata cianotoxin kezelt vízi növényekben ( 1 fő)
 • Tormaperoxidázok vizsgálata (1 fő)
 • Növényszövettani vizsgálatok gyógynövényeken és inváziós növényfajokon (2 fő)

Dr. Molnár V. Attila

 • Nyár-ültetvények orchideái
 • Temetők természetvédelmi értéke a Pannon régióban
 • Magyarországi homok-, sóder- és kőbányák botanikai-természetvédelmi értéke
 • Magyarországi veszélyeztetett növényfajok talajparamétereinek vizsgálata
 • Magyarországi veszélyeztetett növényfajok autökológiai vizsgálata

Dr. Oláh Viktor

 • Ökotoxikológiai vizsgálatok békalencse-fajokkal
 • A környezeti állapot jellemzése ökofiziológiai módszerekkel
 • Békalencse-fajok biotechnológiai alkalmazása: szennyvíztisztítás, iparialapanyag-előállítás (csak szakirodalmi feldolgozás)
 • Hosszú-távú ökológiai monitoring a Síkfőkúti LTER Europe területen
 • Ökofiziológiai vizsgálatok a Síkfőkúti LTER Europe terület erdőállományában

Dr. Surányi Gyula

 • A Crocus genus fajai genetikai polimorfizmusának jellemzésére szolgáló DNS-markerek alkalmazásai
 • Szövettenyésztésben fenntartott Crocus fajok DNS-mintázatainak vizsgálata
 • Fehérje (enzim)- szinten bekövetkező változások cianotoxin-kezelt növényi protoplaszt rendszerben
 • Stresszproteinek toxintermelő és cianotoxinnal kezelt cianobaktériumokban
 • Transzkripció vizsgálatok toxintermelő és cianotoxinnal kezelt cianobaktériumokban

Dr. Vasas Gábor

 • A Prymnesium parvum toxintermelõ alga növekedésének optimalizálása laboratóriumi körülmények között
 • A Prymnesium parvum toxintermelõ alga hemolitikus aktivitásának tanulmányozása
 • A Planktothrix rubescens toxintermelõ cianobaktérium toxintermelésének vizsgálata
 • Toxintermelõ cianobaktériumok növekedésének vizsgálata fényen és fotoperiódusban
 • Eukarióta algák toxintermelésének irodalmi áttekintése
 • Cianobaktériumok toxintermelésének irodalmi áttekintése
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 10:58