Tájékoztató a biológus mesterszakról

Tájékoztató a biológus mesterszakról

Szakfelelős: Dr. Barta Zoltán, egyetemi tanár

Hallgatói tanácsadók:
  Dr. Miklós Ida
  Mikóné Dr. Hamvas Márta

A mesterképzési szak megnevezése: biológus

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő
megjelölése:

 végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc) fokozat
 szakképzettség: okleveles biológus
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biologist

Képzési terület: természettudomány

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
 Az alapozó ismeretekhez rendelt kreditérték: 19 kredit;
 A szakmai törzsanyaghoz rendelt kreditérték: 27 kredit;
 A differenciált szakmai anyaghoz rendelt kreditérték: 38 kredit;
 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditérték: 6 kredit;
 A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;

A képzés célja széles látókörrel rendelkező, átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel bíró biológus
szakemberek képzése. A képzés alapvető eleme a legújabb tudományos ismeretek és módszerek
megismerése, a tudományos gondolkodás elsajátítása. Az MSc oklevél birtokában végzős hallgatóink
képessé válnak önálló tervezői, kutatás-fejlesztési munkára és ismereteik gyakorlati hasznosítására,
továbbá magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására mind a magyar közéletben, mind pedig
a hazai és a nemzetközi tudományos életben. Manapság a magas szintű biológiai ismeretek
megszerzésének velejárója a specializáció. Emiatt a differenciált szakmai ismeretek oktatását
modulokba szerveztük. A képzés során négy modul anyagát kell teljesíteni. A hallgatók
irányultságának segítésére az MSc képzésben jól definiált modul párok, specializációk teljesítését
ajánljuk, de lehetőséget biztosítunk a specializációs modulok szabad kombinációjára is. Ezzel
lehetőség nyílik arra, hogy a végzett hallgatók a biológia bármely szakterületén elhelyezkedhessenek
és ott eredményes elméleti, gyakorlati munkát végezzenek. A képzés során a gyakorlati ismeretek
elsajátítását szakmai gyakorlatok rendszere is biztosítja.


A biológus mesterszak nappali tagozatos specializációinak és a levelező tagozatnak a tantervei a
tantárgyak széles választékát nyújtják. A képzés tárgyait modulokba csoportosítottuk. Az alapozó
ismeretek és a szakmai törzsanyag moduljai mindenki számára kötelezőek. További két modult kell
teljesíteni a specializációs modulok (Genetika I és II, Ökológia I és II, Növénybiológia I, II, és III,
Zoológia I és II és Numerikus biológia) közül. A kötelezően választható tárgyként bármely fel nem
vett modul tárgyai választhatók. A tantervi hálókban szereplő tárgyak között van néhány egymásra
épülő, egymás előfeltételeként megjelölt tantárgy, amelyek időben történő teljesítése nélkülözhetetlen
a sikeres továbbhaladáshoz. E néhány kivételtől eltekintve azonban a tantervek kialakítása során
maximálisan törekedtünk a flexibilitásra.


 

A nappali tagozatos biológus MSc specializációi:

 Genetika-mikrobiológia (a továbbiakban Genetika), specializáció felelős: Dr. Miklós Ida,
egyetemi docens

Genetika I és II modul
 Növénybiológia, specializáció felelős: Dr. Vasas Gábor, egyetemi tanár
bármely kettő a Növénybiológia I, II, és III modulok közül
 Ökológia, evolúció- és konzervációbiológia (a továbbiakban Ökológia), specializáció felelős:
Dr. Tóthmérész Béla, egyetemi tanár

Ökológia I és II modul
 Zoológus, specializáció felelős: Dr. Barta Zoltán, egyetemi tanár
Zoológia I és II modul


Specializáció választása
 A specializációk választása már a képzésbe történő belépésnél megtörténik.
Az első héten, a tantárgyak felvételével együtt választanod kell, hogy milyen
specializációban kívánod végezni tanulmányaidat, illetve ha nem specializációban
gondolkodol, akkor melyik két specializációs modult kívánod teljesíteni.

 Ha egy specializációra (modulra) az adott évi hallgatói létszám 30%-ánál többen jelentkeznek,
a specializáció felelős (a szakfelelőssel konzultálva) maximalizálhatja a specializációt felvevő
hallgatók számát, de a maximum nem lehet kevesebb mint az adott évi hallgatói létszám 30%-a.

Túljelentkezés esetén a felvételi pontok alapján születik a döntés, a legtöbb pontot elérők
kerülhetnek be az adott specializációra.

A választott specializációba be nem került hallgatóknak más specializációt kell
választaniuk

 Kis létszámú jelentkezés esetén az adott modultért felelős tanszék vezetője dönt a modul
indításáról.

 Kettőnél több modul is felvehető.

A genetika specializációt azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik mélyebben érdeklődnek a molekuláris
biológia legújabb eredményei iránt, különös tekintettel a nem modell szervezeteken végzet
molekuláris genetikai kutatásokra. Az itt végzett hallgatók jó eséllyel helyezkedhetnek el a gyógyszer
és egészségipar területén, illetve molekuláris biológiai laboratóriumokban.


Az egyed feletti szintek biológiája iránt érdeklődők számára ajánljuk az ökológiai specializációt, ahol
a hallgatók megismerkedhetnek az ökológia elméletével és gyakorlati alkalmazásával. Az itt végzett
hallgatók főleg a környezet- és természetvédelem területén, illetve ökológiai irányultságú
kutatóintézeteknél kamatoztathatják megszerzett tudásukat.


A növények iránt érdeklődő hallgatók számára a növénybiológia specializáció az ideális választás.
Ennek keretében mind a laboratóriumi növénybiológia, mind a terepbotanika titkaiba bepillantást
nyerhetnek. A specializációt végzett hallgatók számára karrier lehetőséget jelent az agrárium, a
növényi molekuláris laboratóriumok, a természetvédelem és a múzeumok természettudományi
osztályai.


A zoológus specializációt azoknak ajánljuk, akik evolúcióbiológiai alapokon állva érdeklődnek az
állatvilág törzsfejlődése, rendszerezése, az állatok viselkedése és védelme iránt. Zoológusként végzett
hallgatóink keresettek a nemzeti parkjainknál, a múzeumok állattani osztályain és az evolúciós
irányultságú kutatóintézeteknél.

Útjára indítunk egy specializációban egyenlőre nem szereplő modult, a Numerikus biológiát. Ezt a
modult azoknak a hallgatók ajánljuk, akik szívesen használnak számítógépet a biológus kutatói munka
megvalósításához. A modul keretében a hallgatók a kutatók mindennapi munkáját nagyban segítő,
azok automatizálását lehetővé tévő informatikai megoldásokkal és eszközökkel ismerkedhetnek meg.
A modult elvégzett hallgatók számára lehetséges lesz bioinformatikai, természetvédelmi informatikai
és egyéb kutatóintézeti állások betöltése számos biológiai kutatási területen ahol alaposabb IT
ismeretek szükségesek.


A jó teljesítményt elért hallgatónak lehetőségük van belépni a PhD képzésbe, hogy ott folytassák
tovább tudományos karrierjüket.


A specializáció választásakor érdemes két specializációt is megjelölni a jelentkezési lapon, ugyanis az
intézet dönthet úgy, hogy egyes specializációkat adott évben nem indít.


Levelezős tagozat tanrendje:
A nappali tagozat mellett a biológus MSc képzés levelező tagozaton is zajlik (tagozat felelős: Dr.
Tartally András, egyetemi adjunktus). Ebben a képzési formában tanulók a számukra előzetesen
összeállított tanterv alapján folytatják tanulmányaikat. A képzés keretében felveendő 6 kreditnyi
szabadon választható tárgy, bármely olyan Biológus MSc-s tárgy lehet, ami nem szerepel a levelezős
hallgatók számára összeállított tantervben, és az adott tárgy oktatásáért felelős tanszék vezetője
beleegyezik a tárgy levelezősök számára történő meghírdetésébe. Fontos, hogy adott évfolyamon
minden levelezős hallgatónak ugyanazokat a szabadon választható tárgyakat kell felvennie.

Frissítés dátuma: 2022.01.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.